Изграждане на електроинсталации, доставка на материали и табла за кино зала в училище Ломоносов, град София.

Изградихме изцяло нови инсталации - осветителна и силова, озвучителна и система за димиране на осветлението в основната зала. Изградени бяха система за евакуационно осветление и дежурно осветление по стъпалата за придвижване по време на прожекции. Доставихме и монтирахме табло за вентилация, главно табло за цялата зала и табло за управление на осветлението. Доставихме и подвързахме UPS който захранва вентициония блок за прожекционните машини и контактите за RACK шкафа.