Изграждане на системи за автоматично поддържане на ниво на CO2 на оранжерия в град Велинград, чрез газсигнализатори и магнетвентили.