Реконструкция на електроинсталации на тоалетни на Немско Посолство.